top of page

Městský dům Pekárna

Jáchymov / 2023

Zadáním naší práce bylo navrhnout rekonstrukci stávajícího městského domu v Jáchymově. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, jejíž historická linka se vine napříč několika staletími. Během této doby prošla pestrým osudem až do doby současné, kdy si získala nové majitele. Jejich záměrem je část přízemní opuštěné stavbu zpřístupnit veřejnosti a využívat ji k provozu kavárny. Vyšší patra pak budou sloužit k  rekreaci.  Cílem tedy je stavbu oživit a formou stavebních úprav a oprav jejího havarijního stavu ji vrátit do kondice a připravit na následující desetiletí.

Architektonická studie se v zásadě opírá o historickou hodnotu domu, pracuje s jeho původními prvky, s přístupem a řešeními,  která jsou v lokalitě obvyklá. Vzhledem ke stavu domu, ale i k současné době a  jejím provozním či estetickým nárokům vnáší nové motivy. To vše ve snaze přidat ke kontextu stavebního vývoje domu další vrstvu, reflektující současný letopočet.

Vnější podoba objektu reflektuje nové funkce a navazuje na historický stav.

Uliční fasáda je po přebourání okenních otvorů ve třicátých letech opět upravena, a to do podoby vycházející z předcházejícího stavu. Sdružená okna jsou opět rozdělena na samostatná, s vertikální proporcí, jemným členěním dřevěných rámů a špaletovou konstrukcí. Fasáda je horizontálně členěna  dvěma římsami, jednou pod okapovou a druhou mezi dvěma  podlažími. Další členění je pak řešeno hloubkou, strukturou a barvou omítek, která “rámuje“ horizontály a vertikály ploch domu tak, jak je v okolí zvykem.  Sokl domu je pak omítnut velmi hrubou strukturou a opatřen tmavou barvou tak, aby usadil dům na terén. Současným prvkem je pak prosklení hlavního vstupu do domu, respektive do kavárny. Zde je použit hliníkový rám kontrastní barvy tak, aby byl vstup co nejtransparentnější a propojoval  interiér s exteriérem.

Štítová fasáda, orientovaná do “myší díry“, je méně zdobná s jednodušším zpracováním. Je zde ale pracováno s identickou hrubostí omítek  – nejhrubší soklovou částí, hrubou plochou a hladším olemováním okenních otvorů. Ty jsou osazeny současným zasklením s trojsklem v hliníkových rámech.

Štítová fasáda, směřující do proluky, je vzhledem k historickému vývoji a návaznosti na vedlejší zbouraný objekt řešena otvory osazenými  bez osové symetrie. Ale s ohledem na původní probourání dveří mezi objekty a v kompozici, která reflektuje funkci oslunění a výhledů v interiéru. Stejně jako na protilehlé fasádě je zde pracováno s hrubostí omítek  – nejhrubší soklovou částí, hrubou plochou a hladším olemováním okenních otvorů, které jsou rovněž osazeny současným zasklením s izolačním trojsklem  v hliníkových rámech. Dále je zde počítáno s porostem zelení.

Dvorní fasáda je osazena dřevěnou konstrukcí kryté pavlače, tematicky navazující na původní přístavek z hrázděné konstrukce. V 1NP jsou sloupy propojeny prkennými vraty a stěnami tak, aby vytvořili skladové prostory – kolny. Ve 2NP slouží zastřešená pavlač jako hlavní vstup do tohoto podlaží budovy. Zábradlí a částečné zasklení pavlače je kvůli bezpečnosti a ochraně před povětrností řešeno pomocí mléčného lepeného skla. Materiálové i barevné řešení fasády je stejné jako na štítových stěnách, okna jsou dřevěná, dveřní otvory jsou osazeny hliníkovými rámy s kontrastní barvou identickou s hlavním vstupem z ulice.

Kamenné opěrné a dělící stěny přímo navazují na dvorní část domu. Na jedné straně je  opěrná pochozí stěna ze skládaného kamene. Na druhé straně pak dělící stěna k proluce, ve které je zbudován otvor pro dřevěná dvoukřídlá vjezdová vrata. Obě stěny, včetně opěrky nad chodem do štoly, budou vyspravena nebo rozebrány a znovu vystavěny identicky dle původní skladby kamene.

Střecha domu, jejíž konstrukce je tvořena nově zbudovaným krovem,  je pokryta skládanou krytinou kosočtvercového formátu, např. české šablony. Na střeše jsou osazeny vikýře, které prosvětlují místnosti podkroví ve 3Np a 4NP. Vikýře jsou orientovány kolmo ke spádu krytiny, rovnoběžně s krokvemi. Jsou osazeny dřevěnými subtilními  okny s členěním a proporcí navazující na okna v čelní fasádě.

Provozní řešení domu vychází ze zadání majitelů. V parteru, tedy 1NP zůstává zachován komerční provoz sloužící veřejnosti. Dřívější funkce pekárny je nyní transformována na kavárnu s bistrem, či podobný restaurační provoz. Prostory jsou zde děleny na veřejnou část a provozní zázemí. Na dvoře je vstup pro majitele a úložné prostory pro sportovní vybavení. Díky situaci okolního  terénu je na dvůr v 1NP možný vjezd z přilehlé proluky. Ve 2NP je pěší vstup z boční uličky, vedoucí na dřevěnou pavlač přilehlou k objektu, a také na protilehlé zahradní posezení.

Ve druhém nadzemním podlaží je umístěn byt majitelů, respektive jeho společenská část. Ve dvou dalších podlažích, tvořených zobytněným podkrovím, jsou pak ložnice a sociální zázemí. Tato patra jsou koncipována tak, aby mohla sloužit jak potřebám rodiny majitelů, tak k pronájmu případným hostům.

bottom of page