top of page

O S A

Praha  / 2023

Rekonstrukci sídla, respektive její hlavní ideu, stavíme na dvou pilířích:

 

Prvním pilířem je komplexní architektonické řešení celého domu, tedy úprava dispozic a funkčního uspořádání objektu a také obnova pláště stavby. Objekt je navržen jako bytový dům a tato funkce se propisuje jak do jeho pláště, tak do dispozičního řešení. Je ale sídlem instituce, což z celkového výrazu a pocitu není patrné. Právě na tento aspekt jsme se v rámci návrhu zaměřili.

  

Prvním motivem našeho konceptu je rekonstrukce fasády, úprava barevnosti všech prvků, struktury omítek, repase či rekonstrukce oken... To vše s cílem dodat domu eleganci a jemnost a upozornit, že zde sídlí OSA.

Druhým motivem je propojení parteru více s ulicí tak, aby OSA působila jako otevřená instituce a vítala své členy, zaměstnance, ale také veřejnost. Toho jsme dosáhli úpravou fasády přízemí domu, která během dekád prošla mnoha změnami. Maximalizovali jsme prosklené plochy a na fasádě je propojili v lineární skleněný pás, dělený jednotlivými rámy otvorů. Tím se dosáhlo otevřenosti dispozice z úrovně ulice.

Důležitým prvkem je úprava původního průjezdu na průchozí “pasáž“, která láká ke vstupu a tvoří příčnou orientační osu domu. Pasáž je novým hlavním vstupem do objektu. Pasáží se vstupuje do pravé i levé části domu. Obě části jsou vizuálně sjednocené velkorysým prosklením a slouží k několika funkcím zároveň. V levé části je umístěno vstupní foyer OSA, tedy hlavní reprezentační vstupní prostor pro zaměstnance a členy svazu. Je zde recepce, podatelna, přepážky a čekárna. Na recepci pak navazuje vertikální komunikace celým domem, kterou tvoří domovní schodiště a výtah. Dále je zde umístěna kancelář a sociální a technické zázemí. V současné podobě návrhu je, s ohledem na historický kontext objektu, ponecháno i původní pomocné schodiště mezi třemi patry. 

V pravé části objektu je “ veřejný “, multifunkční sál, kde se mixuje funkce kavárny, coworkingu, či kulturního a společenského prostoru. Je zde také umístěno nahrávací studio a sociální a technické zázemí. Dalším propojujícím a orientačním prvkem je materiálově zvýrazněné podélná osa domu, tedy vnitřní komínové stěny trojtaktu. Ty jsou osazeny vestavným nábytkem a sjednoceny dřevěným obkladem. Toto řešení se propisuje do všech pater a koncepčně tak propojuje celý objekt.

 Třetím motivem je nové řešení kancelářských prostor. Tedy nalezení funkčního a dispozičního řešení provozu instituce formou adaptace bytových dispozic na kancelářské.

 Jednotlivá patra jsou propojena vertikální komunikací. Schodiště a výtah jsou díky prosklenému portálu v každém podlaží velkoryse navázány na jednotlivé kancelářské haly. Tedy společenský prostor, kancelářský “lounge“. Interier haly je definován vestavěným nábytkem a jeho specifickou barevností odstupňovanou pro každé podlaží. Akcentuje se tak podélná osa domu a je definována orientace v jednotlivých patrech. V hale je umístěna kuchyňka, relaxační a jídelní zóny i prostor pro neformální setkání zaměstnanců. Na halu navazuje sociální a technologické zázemí. Vestavěný nábytek tvoří portály pro vstupy do jednotlivých kanceláří.

 Způsob jejich řešení odpovídá požadavkům na pracovní prostředí dělené na menší, oddělené prostory pro několik osob. Opět je zde, díky vestavnému nábytku v barvě podlaží akcentována podélná osa domu. Kanceláře jsou dále vybaveny typovým pracovním místem, neformálním posezením, doplněny zelení a osvětleny vhodnými svítidly. Pracovní prostředí je maximálně komfortní a “domácí“.

 Čtvrtým a posledním motivem je definice řešení interieru z hlediska detailů materiálu a barevnosti. Pracujeme s původními prvky, materiály i detaily, které repasujeme či obnovujeme. Jsou to například schodiště, původní kartotéka, historické dveře či okna. Do interieru ale vnášíme nové prvky jako prosklené plochy, recepce, vestavěný nábytek s řešením barevnosti, osvětlení, mobiliář a také zeleň. 

 

Všechny tyto motivy jsou propojené a budou součástí komplexní architektonické práce, ovlivněné mnoha kontexty. Naším řešením navazujeme na historický vývoj a vytváříme další stavební proměnu tohoto domu. Výstupem naší práce bude jasná a projekčně definovaná představa, jak má nová podoba sídla OSA vypadat. Výsledkem pak bude nový dům se stoletou historií…

  

Druhým pilířem je technologie, tedy nové technické vybavení domu

 

Administrativní prostory vyžadují nové technologie z hlediska hygienické výměny vzduchu, tzn. větrání, zajištění normového kombinovaného osvětlení (denní a umělé), vytápění a chlazení, ZTI (rozvody vody a kanalizace). Dále aktuální požadavky PBŘS (požárně bezpečností řešení stavby):

Budova se spočítá k novým tepelným ztrátám po nových tepelných izolacích instalovaných na dvorní fasádě a ve střeše a s novými izolačními okny.

 Na toto budou navrženy technologie se zdrojem tepla a chladu, které budou odpovídat současným trendům k úsporám energií. A to za použití nejméně emisních typů, vhodných do městské hustě obydlené zástavby, tzn. např. tepelná čerpadla, která v zimě vytápí a chladí během letního období. K tomuto řešení budou adekvátně zvoleny výměníkové plochy a zařízení v interiéru budovy, aby mohlo probíhat přes léto chlazení a v zimě topení ze stejného koncového prvku. Což např. běžné radiátory vylučuje. Bude se jednat o tzv. konvektory, nebo indukční jednotky, včetně systému měření a regulace.

 Pro tepelná čerpadla (TČ) a suché chladiče je potřeba najít v exteriéru místo, které se nachází ve dvoře u domu. Zařízení mohou být i ve vzduchu na konzolách s akustickými bloky na kotvení pro zamezení přenosu vibrací z provozu. Výhoda TČ s chladícími konvektory, má oproti klimatizaci velkou výhodu, že prostor okamžitě výrazně a prudce nezchladí jako klimatizace, ale je tam postupný náběh chlazení a zabrání tak zdravotním komplikacím uživatelům takových prostorů.

 Dále se bude řešit na střeše osazení fotovoltaických panelů pro podporu technologie TČ s projednáním s památkáři.

Pro normovou výměnu vzduchu, se bude muset navrhnout VZT rovnotlaká se zpětným získáváním tepla, zvláště pro prostory s větší koncentrací osob v menších prostorech, jako jsou zasedací místnosti. VZT také vyhoví pro výměnu vzduchu se zavřenými okny do hlučné ulice, což bude jednání s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Při použití rovnotlaké VZT v budově, bude docházet také k úspoře topení i chlazení, díky rekuperaci.

Řešit se budou instalační jádra, jejich pozice a rozvody vody, kanalizace a elektro v návaznosti na změnu dispozic. Jádra budou situována v blízkosti dvou světlíků na stranách objektu. Rozvod VZT, vytápění a chlazení bude veden pod stropy v kancelářských halách, skrytý ve vestavném nábytku. Počítáme také s využitím dešťových vod, tedy šedé vody ke splachování atp. K tomuto řešení bude navrhnuta akumulační nádrž, umístěná pod úrovní terénu ve dvoře.

bottom of page